Huurwoorwaarden solex

Voor het huren van een solex zijn een aantal voorwaarden gekoppeld. Op het moment dat u een solex gaat huren, dient u ook te tekenen voor deze voorwaarden. Zijn er onduidelijkheden of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op!

Rijbewijs

De huurder wordt geacht de solex in goede staat te hebben ontvangen en in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs of brommercertificaat. C&F SPORTING BV wordt geacht de solex in goede staat te hebben afgeleverd.

Aansprakelijk

De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal evenals alle overige verwijtbare schade aan de gehuurde solex tijdens de huur periode toegebracht of ontstaan door huurder. Deze schade zal binnen 30 werkdagen na de verhuurperiode aan C&F SPORTING BV worden voldaan. De huurder is niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van materiaal gebrek van de solex, indien dit materiële gebrek aan C&F SPORTING BV kan worden toegerekend.

Schadevergoeding

Ten alle tijde is C&F SPORTING BV gerechtigd nog niet betaalde huurpenningen en/of het bedrag der eventueel verschuldigde schadevergoeding met de eventuele gestorte waarborgsom te verrekenen, onverminderd het recht van C&F SPORTING BV op aanvullende schadevergoeding.

Misbruik

C&F SPORTING BV is te allen tijde gerechtigd om de gehuurde solex naar vermeend misbruik in te nemen.

Diefstal

Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de solex, daar deze door C&F SPORTING BV niet is verzekerd. De huurderving is daarbij niet inbegrepen. De dagwaarde van een solex is vastgesteld op € 750,00 per solex.

Omgaan met

De huurder zal als een goed beheerder de hem verhuurde solex verzorgen en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken.

Onderhuur

Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde solex aan derden in onderhuur of gebruik af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Vroegtijdige terugbezorging

Bij een vroegtijdige terugbezorging, blijft de volle huur gelden.

Verkeersregels

Naast het eerbiedigen van de verkeersregels en het plaatselijk geldende politiereglement is het streng verboden:
a) De trottoirbanden op en af te rijden.
b) Met de solexen tijdens het rijden tegen elkaar aan te botsen.
c) Meerdere personen te vervoeren dan voorziene zitplaatsen.

Verzekering

C&F SPORTING BV verklaart dat er ten behoeve van de solex een WA-verzekering is afgesloten met een eigen risico van € 175,00 per gebeurtenis.

Overschrijding huurperiode

Overschrijding huurperiode:
Indien u de afgesproken huurperiode conform contract overschrijdt, betaalt u per solex, per kwartier of een gedeelte daarvan
€ 3,00 extra bovenop de huursom.